Volvemos insistir: urxen medidas de apoio ao comercio local e a hostalaría.

 • Presentamos por rexistro unha batería de medidas de apoio ao comercio e hostalería.
 • Tamén solicitamos un plan para loitar contra a fenda dixital nos escolares.
 • Presentamos unha batería de case 30 propostas de cara aos orzamentos do 2021.
 • Pedimos ao goberno que abandone as posturas de confrontación e de ataque, e acuda á vía do diálogo.

   A segunda onda da covid-19 e as restricións derivadas dela están tendo consecuencias directas no consumo, consecuencias que afectan moi particularmente ao pequeno comercio e a hostalería, e que están poñendo en perigo a continuidade deste tipo de negocios no noso concello, ao igual que noutros moitos. As escasas medidas aprobadas polo executivo local, que contaron con todo o noso apoio, ata o momento non tiveron aceptación, e os poucos axustes feitos nas taxas, sendo positivas, que tamén apoiamos, tampouco supoñen unha gran diferencia nos resultados contables.

Porén, nos non imos mudar a nosa liña propositiva, por ese motivo esta maña presentamos por rexistro unha solicitude para que o goberno local poña en marcha, con carácter de urxencia medidas de apoio a hostalaría e ao comercio local, así como aos nenos e nenas do noso concello, sen deixar de lado as familias que están en situación máis vulnerable. Propostas serias, razoables e necesarias.

Dende o noso punto de vista urxe apoiar ao comercio local ante a campaña de Nadal e os meses seguintes, para tentar revitalizar un sector moi maltratado pola situación actual. Por iso propoñemos que o concello tome  exemplo de concellos veciños e impulse campañas de promoción e de apoio activo ao consumo local, por exemplo a través de vales desconto, sorteos ou medidas similares.

Tamén propoñemos que se cree unha liña economica directa para axudar aos custes fixos do comercio e en particular da hostalería, que co toque de queda viron moi mermada a súa actividade. E que isto se complete coa bonificación completa das taxas municipais para o ano 2021.

   Por outra banda, hai que por un ollo na situación dos colexios. A fenda dixital  é un problema que pode volverse moi grave no caso dun novo peche dos colexios, é o concello debe actuar con precisión. Ademais non podemos esquecer que este curso os custes escolares víronse incrementados polas normas de seguridade, é débense reforzar as axudas as familias con menos recursos.

Propostas orzamentarias.

Co ano 2021 a volta dunhas semanas, dende Somos Ribadumia non só pensamos no inmediato, se non tamén nos retos aos que terá que enfrontarse o noso concello no próximo ano. Por iso presentamos tamén outro escrito cunha batería de case trinta propostas orzamentarias, co obxectivos de facer fronte aos retos de futuro coa crise da covid moi presente, pero tamén asumindo que hai outras cuestións as que facer fronte. E isto ademais coa boa nova de que o remanente quedou liberado e se vai poder empregar. A este respecto, debemos amosar a nosa preocupación porque dito remanente vaia a parar a puntos de luz ou obras menores que poderían resolverse por outras vías no canto de enfocarse na mellora conxunta do noso concello. Dende logo, sería moi lamentable que o goberno local investise eses centos de miles de euros en favores políticos ou obras pensadas nos votos máis que nas necesidades do concello.

  As batería de propostas está organizada en catro bloques nos que cremos o concello debe realizar avances: a política de conciliación familiar e política social, o apoio aos colectivos e desenvolvemento cultural, moi prexudicado pola crise actual, a promoción económica local, apoio ao comercio, turismo e á creación de emprego, e o desenvolvemento urbanístico e de medio ambiente, primordiais para cumprir cos obxectivos do Pacto de Alcaldes asinado no 2019. En concreto 27 medidas, entre as que podemos destacar como exemplo un plan de becas local, reforzar os plans de conciliación e estendelos ao CRA, axudas ao comercio e á creación de emprego, a apertura dun viveiro de empresas, plans de promoción turística ou a supresión dos semáforos en Barrantes acompañada dun cambio do modelo urbanístico.

   Dende Somos Ribadumia queremos facer un chamamento ao goberno local para que abandone a postura de confrontación que mantén dende principio de lexislatura, e que nas últimas semanas se viu intensificada como puidemos comprobar con roldas de prensa fora de lugar, ou nos últimos plenos con posturas antidemocráticas, faltas de respecto continuas e actitudes chulescas, e que se sente a falar coa oposición para xuntos tentar buscar os puntos en común que tan bo resultado deron na lexislatura anterior.  A nosa aposta  foi sempre,  e seguirá sendo, o diálogo. 

O equipo de David Castro aproba novas taxas mentres nega bonificacións para o comercio e hostalería.

 • A ordenanza municipal aprobada o pasado xoves incluía taxas de nova aplicación polo abastecemento da auga.
 • Haberá que pagar o mantemento do contador, de 6€ a 16€, e inda que non se consuma auga haberá que pagar igualmente.
 • David Castro non quixo incluír bonificacións de ningún tipo sabendo que este pleno era o último por prazos legais para facelo.

   O pleno ordinario do pasado xoves era, por prazos legais, a última posibilidade de aprobar modificacións nas taxas municipais. Polo tanto, como explica Oubiña era a oportunidade, dado que non se fixo antes, de poñer enriba da mesa melloras ou exencións nas taxas municipais de cara a un 2021 que vai ser complicado. Sen embargo o goberno optou por facer xusto o contrario prevendo no regulamento e na actualización da ordenanza taxas de próximo cobro”.

   Tal como Oubiña explicou no pleno dende Somos Ribadumia estamos de acordo en que os servizos municipais deben estar regulados, por iso valoramos como positivo que se elaboren e leven a pleno os regulamentos que polos motivos que foran non estiveran redactados. Tamén compartimos a posición de facer axustes cada certo tempo nos existentes, como xa se fixo con varias ordenanzas na lexislatura pasada.

   O que non compartimos é a maneira de actuar do actual equipo de goberno que unha vez máis, presenta un regulamento, como fixo no caso da gardería municipal, a todo correr e sen marxe para poder facer unha avaliación correcta do que se propón nin plantexar alternativas. Algo que non tiña porque acontecer se, como explica Oubiña “cando comezaron co proceso de elaboración do documento, segundo eles fai seis meses, tiveran contado coa oposición para ir facendo aportacións ou traballando sobre un texto inicial”.

   Indo ao regulamento e ordenanza  en cuestión, ambos documentos introducen modificacións  sobre o funcionamento actual con novos tramos ou as relativas ao contador da auga, sobre o cal o goberno decidiu incluír un imposto, que vai supoñer entre 6€ e 16€ máis ao ano en concepto de alugueiro. Unha taxa que ademais penaliza aos comerciantes e as empresas, cando o contador é do mesmo tipo en todos os casos. Este imposto entrara en vigor proximamente, pois o regulamento tamén establece que a vida útil dos contadores se limita en 12 anos, co cal máis da metade dos contadores municipais van ter que ser modificados en breve, adaptándose as novas disposicións, e o resto vai ter que asumir igual o custe do cambio de contador, pois o goberno xa preveu na norma a actualización a contadores con sistema de telelectura, un avance positivo e necesario, pero que se lle vai cargar ao peto dos veciños e veciñas de Ribadumia.

A taxa de alugueiro dos contadores.

Por outra banda, o regulamento establece que aos contadores que non conten, ou sexa, que non teñan consumo de auga, se lles aplicará a media dos últimos doce meses ou no seu defecto a media dende a alta. Na práctica se unha persoa deixa o seu domicilio un tempo, ou se ten o servizo de auga municipal como apoio a unha traída particular, terá que pagar inda que non consuma. Máis grave vai ser no caso dos negocios de hostalería por exemplo, onde un bar que por calquera motivo estea pechado un varios meses sen dar de baixa o recibo, vai ter que pagar como se estivera funcionando a pleno rendimento, e para o caso de darse de baixa logo terá que pagar a alta. Isto é “unha barbaridade manifesta. Non chega con ter que pagar a conexión, polo contador e polo canón da Xunta, que ademais o noso alcalde pretende cobrar pola auga aínda que non se consuma”.

O documento está pragado de incoherencias, como que a taxa de enganche só se estableza para vivendas domésticas, é non se inclúa  no documento a taxa de enganche para baixos comerciais ou empresas, nin para outros usos cando si se recoñece a obriga de pago no regulamento. Ou que se incluía a obriga de pagar o contador pero non a taxa correspondente, que de facto provocara que se poidan cobrar a cada veciño unha cantidade distinta. E así varias incoherencias entre o regulamento e a ordenanza.

 Tampouco establece a norma ningún tipo de fórmula que avance no consumo responsable ou que recoñeza cuestións concretas coas que convivimos no noso concello, como as piscinas e os xardíns comunitarios das urbanizacións, ou mesmo privados. E isto é particularmente grave porque “ata o de agora non había regulamento, só a ordenanza de taxas. Pero agora hai regulamento e o concello está obrigado a actuar conforme a ese regulamento, que non permite que as urbanizacións nin os particulares usen a auga municipal para nada que non sexa o consumo de vivenda, ou sexa que só se pode beber, cociñar e lavar. Soa ridículo, pero con está norma tal é como a plantexou o equipo de goberno, non poden nin regarse as prantas dun balcón”.

O único que esta norma establece correctamente é a posibilidade de privatizar o servizo, abrindo así a porta a que empresas privadas xestionen o un ben primordial, o da auga, que ao noso entender nunca debería ficar en mans privadas. Ademais, esta maneira de favorecer posibles privatizacións supón un cambio de criterio con respecto ao goberno anterior, onde estabamos presentes, que era o da remunicipalización paulatina de servizos.

Nulo apoio ao comercio e hostalería local.

Ademais, debemos lamentar que o goberno local, na actual situación derivada da pandemia da covid-19, non tivera a sensibilidade de propoñer bonificacións de ningún tipo. No noso concello algún local de hostalería xa se viu obrigado a pechar temporalmente por non poder facer fronte aos custes de manterse aberto coas limitacións impostas pola Xunta, limitacións que non sabemos en que momento poden ir a máis e obrigar como noutros concellos ao peche total da hostalaría ou mesmo do comercio.

Isto demostra a total falta de capacidade de xestión do goberno local, que non foi quen de poñer en marcha ningunha medida de apoio ao comercio local que fora efectiva nestes meses de pandemia, e que non solo iso, se non que tendo a oportunidade de establecer bonificacións para o ano próximo, que vai ser moi difícil, non solo non o fai, se non que coloca impostos novos”.

David Castro antepón os cartos á seguridade dos nenos.

 • Bloqueou o debate dunha moción para dotar de filtros HEPA as aulas dos colexio, plan madruga, e outras instalacións municipais.
 • As nenas e nenos seguirán condenados a ir ao colexio con abrigo e mantas gracias a David Castro e a Alberto Núñez Feijóo.
 • Tampouco quere oír falar de mellorar a situación nos edificios municipais.

   Para o pleno do pasado xoves Enrique Oubiña presentou pola vía de urxencia unha moción (que podedes consular completa aquí) dirixida a lograr que a Xunta instalase filtros HEPA nas aulas do colexio e do CRA, e que o Concello fixera o propio onde lle corresponde, aulas do plan madruga e comedor escolar, biblioteca, edificio do Concello e de servizos sociais e tanatorio, como mínimo.

   A moción facía unha exhaustiva exposición onde se explicaba que a colocación destes filtros é recomendada polos máximos órganos científicos do mundo, incluído o CSIC, máxima autoridade científica do estado español. Tamén se recomendan no denominado Protocolo Harvard, o máis completo protocolo de prevención da covid, elaborado por varias comunidades científicas e considerado a referencia a ter en conta.

   O que se propoñía para a súa aprobación – e que está reclamando moitas ANPAS en todo o país – era instar á Xunta de Galicia a dotar as aulas dos colexios destes filtros, para tal como explica Oubiña, “evitar ter que abrir de xeito continuado as ventas  dunhas aulas nas que a día de hoxe xa  hai nenos que van con mantas, e aínda non chegou o frío”. Tamén se propoñía que o Concello asumira as súas responsabilidades nos espazos municipais, dotando filtros HEPA nas aulas do plan madruga e comedor  e na biblioteca – para o caso de estar aberta- , espazos onde se reúnen grupos de nenos e nenas a diario. Acompañando esta proposta incluíase a de que o concello, se a Xunta non daba pasos neste sentido, asumira de xeito subsidiario a instalación deses filtros, “pois garantir a seguridade e situación saudable dos nenos e nenas, que tamén o de seus pais e nais e sobre todo dos seus avos e avoas, o sector mais débil ante a covid e outras enfermidades respiratorias, non debería ser unha cuestión que deixar a espensas da loita de competencias”.

   A maiores diso tamén se propoñía dotar os espazos públicos municipais que permanecen abertos, concretamente Concello, edificio de Servizos Sociais e tanatorio. “Hai que ter en conta que por estes espazos, que son bastante reducidos,  pasan ao longo da semana moitas persoas, e moitas delas dunha idade que xa os sitúa como persoas de risco”.

   A moción presentouse pola vía de urxencia debido a que dende Somos Ribadumia estivemos agardando algún movemento da Xunta ata o último momento. Ao presentarse de urxencia ao inicio do pleno debía debaterse e votar se se aceptaba a urxencia. “Cal foi a nosa sorpresa cando David Castro negouse a deixarme intervir para defender a urxencia da moción, e sen dar ningún tipo de explicación pasou directamente a votación, que non saíu adiante porque os concelleiros e concelleiras de IR, por certo pais e nais todos eles,  non o permitiron” .

Dende Somos Ribadumia lamentamos este atraco democrático, pois non permitir a defensa dunha moción é algo inaudito nos plenos municipais desta comarca. Ademais é a primeira vez neste concello que non se permite que unha moción de urxencia entre no pleno. Se o que pretendía David Castro con ese acto de chulería era evitar que se falara deste tema informámoslle de que imos asegurarnos de que todas as nais e pais coñezan a súa postura nesta cuestión.

 Pero o que máis lamentamos é non poder debater a moción e buscar a maneira de chegar a un acordo nunha cuestión tan importante, que require esforzos e medidas extraordinarias. “Onte quedou claro que para Somos Ribadumia os nenos e nenas deste concello son unha preocupación primordial, mentres que o único que lle importa a David Castro e dar apoio á Xunta Galicia, a quen puxo como referente a ter en conta ignorando todo tipo de directrices doutras institucións superiores e poñendo como escusa a cuestión económica cando o custe desta proposta é sobradamente asumible, bastante mais asumible e barato  que os 65.000€ que si se aprobaron nunha modificación de crédito feita para que as concelleiras poidan pagar as facturas da súa xestión descontrolada ”.

E todo isto no mesmo que día que Feijóo nun exercicio de demagoxia ao máis alto nivel emitía unhas directrices que ignoran todos os informes científicos e condenan aos nenos a pasar frío todo o inverno.

 Dende Somos Ribadumia seguiremos defendendo o dereito das nosas nenas e nenos a ir a un colexio que teña unhas condicións dignas, saudables e con garantías sanitarias. E imos a seguir defendendo o dereito das nosas veciñas e veciños a que  cando teñan que acudir a un edificio público, poidan ter algunha garantía sanitaria máis que unha simple ventá aberta.

Somos Ribadumia estamos para apoiar á nosa veciñanza, voten a quen voten.

 • Lamentamos as declaracións de David Castro, usando unha situación particular, e moi sensible, para atacar a unha familia e á  oposición.
 • Somos Ribadumia desmarcámonos totalmente desta maneira de facer política.
 • Todo o noso apoio a esa familia, aos residentes do centro DomusVi, as familias e as traballadoras e traballadores do centro nestes momentos tan difíciles.

   Á vista das declaracións feitas na tarde de onte por David Castro, que cando quere si que sabe usar os medios municipais para artellar roldas de prensa, vémonos na obriga de realizar algunhas aclaracións.

   Con respecto á familia de Leiro que o pasado mércores perdeu o contacto cunha familiar a raíz dun traslado dende o centro DomusVi a outro situado en Vigo, Somos Ribadumia,explica Oubiña tal e como é a nosa obriga como forza política pero, sobre todo, como persoas, amosamos privadamente e dende o momento que tivemos coñecemento do sucedido,  o noso apoio a esa familia; dirixímonos a eles, e ofrecemos  a axuda que dentro das nosas limitacións puideran necesitar, para entre todos lograr que tiveran novas da persoa que nese momento estaba en paradoiro descoñecido”.

  A este respecto, mais aló dunha breve nota de apoio á familia subida ás nosas redes, dende o noso partido non emitimos ningún comunicado ao respecto desta cuestión, nin fixemos ata agora declaracións formais. Foi David Castro quen convocou unha rolda de prensa para falar e politizar esta cuestión.

   Non imos por en dubida a versión da familia nin entrar en valoracións dese tipo; moito menos acusar como fixo David Castro a un fillo e unha filla de mentir nunha situación semellante. Pero “parécenos totalmente inaceptable que se tal e como declarou aos medios, o alcalde sabía a onde se habían trasladado aos enfermos do centro ribadumiense, non tivera chamado a esta familia para explicarllo e tranquilizalos.

  A obriga de David Castro, como alcalde era poñerse ao servizo desa familia, e usar os recursos municipais e a autoridade do seu cargo para poder darlle respostas a esta situación, e tranquilidade a esa familia. Porén, “mentres un fillo, loxicamente desesperado  por non saber nada da súa nai, acudía á prensa en busca da axuda, e mentres o centro xeríatrico permanecía intervido polo SERGAS, o alcalde daba unha rolda de prensa xunto á delegada da Xunta no propio Concello falando do folla redonda”. Nin el nin a delegada da Xunta, que pasaron moi por enriba pola situación do xeriátrico, deron explicación ningunha do que estaba acontecendo coas persoas trasladadas, nin cal era o seu estado, a pesar de que o propio alcalde declarou despois que estaba ao tanto.

   Somos Ribadumia estamos ao servizo da veciñanza ribadumiense, con independencia de que a quen vote cada quen. “Parécenos totalmente lamentable que David Castro non tivera a decencia de preocuparse pola situación desta familia unicamente porque algúns dos seus membros forman parte dunha formación política distinta da súa. Queremos recordarlle a David Castro que el é alcalde de todos e de todas ,non solo dos seus.”

Artellar unha rolda de prensa na casa consistorial, para atacar a unha familia que está pasando por un momento tan delicado, sen noticias dunha persoa maior con problemas de saúde e con covid-19, sen terse dirixido a ela en ningún momento,  “é a cousa máis miserable que vimos en anos neste concello. Que este ataque viñera dado  por pertencer a un partido político foi xa o colmo da situación, e sentimos vergoña allea”. Pola nosa banda, desmarcámonos desa maneira de actuar, e pedímoslle a David Castro que abandone ese camiño e recupere a cordura.

 Victoria non é un bulto, é unha muller, e a súa familia dende o mércores non tivo noticias do seu estado de saúde ata esta mañá. Alegrámonos, e así llo transmitimos á familia,  que a situación  se reconduza,  e agardamos que tanto esa muller como o resto de pacientes se recupere, e que poidamos canto antes volver a ter certa normalidade no centro xeriátrico.

  Mentres, estamos moi preocupados pola situación de DomusVi. Moi preocupados polas persoas que residen alí e polas súa familias; moi preocupados polas traballadoras e traballadores do centro, sometidos a unha presión moi forte. Por iso non podemos valorar positivamente o silencio do SERGAS, nin o obscurantismo co que se esta levando esta cuestión, en particular no que respecta as familias das persoas enfermas, que teñen dereito a saber en que situación están os seus seres queridos en cada momento. E por iso pedimos transparencia, que se explique que esta pasando. E pedimos recursos para poñer freo ao contaxio da covid-19 dentro destes centros. E pedimos que a Xunta actúe primeiro dentro dos xeriátricos, pero despois que tome medidas contra as direccións das empresas xeriátricas que limiten os recursos e as medidas de seguridade aos seus traballadores e residentes.