Novas tarifas eléctricas: información de utilidade.

1.- Cando se comeza a aplicar e por que?

Texto cortesía de Por Chantada CUP.

A partir do 1 de xuño de 2021 e, segundo o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a nova factura eléctrica «fomentará o aforro enerxético, o autoconsumo e o despregue do vehículo eléctrico».

A restruturación responde a un mandato da UE e a proposta da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) foi modificar as peaxes para penalizar a quen consome máis nas horas de maior demanda. O Ministerio estabeleceu en abril os prezos definitivos da tarifa da luz a través dunha orde ministerial.

2.- A quen afecta?

Atinxirá a fogares e empresas, tanto os acollidos ao Prezo Voluntario para o Pequeno Consumidor (PVPC) coma os que están no mercado libre, aínda que dun xeito diferente en cada caso. O termo fixo do recibo, o “mínimo” que hai que pagar aínda que non se consuma, e o termo variábel, o que depende do consumo, calcularanse agora de forma diferente.

Hai dous tipos de modelos para calcular a factura da luz: a PVPC, cuxa tarifa oficial fixa o Goberno, e as do mercado libre, onde é a comercializadora quen fixa o prezo unilateralmente. Naturalmente, a PVPC era até agora moitísimo máis recomendábel e barata, mais hai un problema: o límite de potencia contratada é de 10 kW e exclúe tamén os pequenos comercios.

3.- Que temos que facer os consumidores?

A priori nada, xa que a nova peaxe aplicarase de xeito automático. No entanto, o consumidor pode adoptar as súas potencias contratadas e as súas pautas de consumo para aproveitar as ventaxes da nova estrutura de peaxes (vid. 5, 6 e 7).

4.- Cales son os principais cambios?

Haberá tres faixas horarias, que estabelecerán o custe da enerxía. Pagaremos máis de luns a venres cás fins de semana e os feriados ás mesmas horas e poderán terse dúas potencias contratadas.

O período máis barato estabelécese entre as 24:00 horas e as 8 horas da mañá e durante a fin de semana e os feriados.

5.- Como funcionan as faixas horarias?

Desde o 1 de xuño todos os consumidores temos unha peaxe con discriminación horaria nos termos de potencia e enerxía. Por orde de custe, de maior a menor, as tres faixas horarias son:

  • Faixa ponta: de 10 a 14 horas e entre as 18 e as 22 horas. En total haberá 40 horas ponta á semana, que coinciden en grande medida con horas de moita actividade nos fogares para comidas e ceas. Como primeira medida para poupar, convén estarmos atentes para evitar os consumos que se poidan deslocar a un horario máis económico (lavadoras, lavalouza…). Na práctica o prezo de cada kWh co novo sistema en faixa horaria ponta será de 25 céntimos (20 céntimos antes de impostos).
  • Faixa chan: de 8 a 10 horas, de 14 a 18 horas e entre as 22 e as 24 horas. O horario chan terá unhas tarifas semellantes ás actuais para un fogar sen discriminación horaria.
  • Faixa val: entre as 24 e as 8 horas, fins de semana e feriados. En total haberá 88 horas val á semana, 52% do total. Será un bocadiño máis caro cada kWh que agora, polo que haberá que trasladar moito consumo á fin de semana.
Faixas horarias

6.- Para que serve ter dúas potencias contratadas?

Contratar dúas potencias será agora posíbel: unha para a faixa val, que será moito máis barata, e outra para os períodos ponta e chan. Até o 31 de maio de 2022 permítense dúas mudanzas de potencia de balde. Segundo a CNMC deste xeito evítase pagar potencia desnecesaria durante todo o día. Porén, a potencia atinxe apenas ao prezo do termo variábel.

kW contratado baixa 16% polo que a parte fixa da factura baixará. Para quen teña menos de 10 kW de potencia contratada pagar. Por exemplo, un fogar que subira a potencia de 3,3 a 7 kW para cargar o carro eléctrico pasaría de pagar 339€ ao ano co antigo sistema a 135€ ao ano contratando os 7 kW apenas para o horario val.

7.- Como interpretar a factura eléctrica actual?

A factura eléctrica actual componse de cinco partes:

7.1.- O termo variábel, que é o custe da enerxía, é dicir, o que pagamos en función do consumo.

7.2.- O termo fixo, o que se paga por receber o servizo, aínda que non se consuma nada. Denominamos isto popularmente como “o mínimo” e tecnicamente como tarifas de acceso. Dentro destas temos os cargos ao sistema eléctrico, que son prezos fixos que marca o Goberno e inclúen: subvencións a renovábeis, compensación do déficit acumulado en anos pasados, axudas aos sistemas non peninsulares etc. e as peaxes, que serven teoricamente para cobrir os custes de transportar a enerxía e distribuíla polos fogares.

7.3.- Os custes de produción (+/- 7 céntimos kW).O que as empresas produtoras de enerxía cobran vendéndoa ao por maior.

7.4.- Marxes de comercialización. Sons os lucros da comercializadora por encargarse da facturación, do cobro, do arrendamento do contador e o marxe de beneficio. Este último varía en función da comercializadora e da tarifa. Algunhas inclúen as marxes na parte fixa do recibo, como acontece na tarifa regulada PVPC.

7.5.- Impostos: o imposto eléctrico, que é 5,112% e o IVE, que é do tipo xeral, é dicir, 21%.

Estes cinco pontos mantéñense, mais, desde o 1 de xaneiro, varía a fórmula para calcular os custes fixos e variábeis:  sobe o prezo do kWh e baixa o do kW contratado.

8.- Pagaremos máis ou menos?

Tal e como explica a OCU dependerá do consumo e da tarifa que teñamos contratadas. A facturación de peaxes e cargos reducirase para os consumidores que até agora non tiñan discriminación horaria, uns 19 millóns de consumidores, baixando a factura 3.4%. No entanto, aumentará para aqueles que estaban acollidos á discriminación (uns 11 millóns de consumidores) e que tiñan un prezo máis barato.

Por outras palabras, vai prexudicar aos que tiñan a popularmente denominada como tarifa de discriminación nocturna e aos que grandes consumidores. O Kw contratado baixa 16%, mais esta redución do termo fixo compénsase en parte cun incremento no prezo do kWh.

Para os utentes da PVPC: pór a lavadora ás 10 da mañá dun venres será o triplo de caro ca ás 10 de mañá do sábado. O PVPC repercute ao consumidor, desde 2014, o prezo dos custes do sistema, por iso se ve tan impactado por unha mudanza profunda.

Para os utentes de libre mercado o comercializador adaptará o prezo do contrato para incorporar a diferenza dos custes regulados polo que cómpre pór especial tino para que non nos estafen. Cada compañía fará unha proposta e o cliente ten o direito de acolllerse a ela ou irse. Para potencias inferiores a 10 kW recomendámosvos acollervos á modalidade PVPC.

Tarifas de acceso

9.- Que podemos facer para reducir a factura?

O primeiro é ter claro que tipo de modalidade temos (PVPC ou libre) e memorizar os novos horarios para adaptar os nosos hábitos na medida do posíbel.

Tamén axustar a potencia para reducir custes (vid. 6). Se o consumidor non solicita a mudanza aos dous novos períodos (val e ponta) aplicaráselle a potencia actual contratada en ambos de forma automática.

As novas facturas deberán informar dos picos de máxima potencia durante os últimos 12 meses, o que axuda a axustar as potencias contratadas, permitíndose dúas mudanzas de balde até o 31 de maio de 2022. Tamén pode consultarse en Datadis.

Para saber o que gastan os electrodomésticos para pensar a potencia a contratar podes ver esta guía elaborada pola OCU.

Incomprensible comportamento de David Castro.

  • Nega ter coñecemento dunha importante avaría na rede de abastecemento de auga.
  • Lamentamos que o apoio de David Castro as posicións esaxeradas de Cambados Pode levase a un innecesario conflito co goberno de Cambados.

   O pasado fin de semana produciuse unha importante avaría na rede de abastecemento de auga. Un problema que provocou a perda de servizo en varias zonas dos polígonos industriais de Ribadumia e Cambados, e tamén nalgunha zona de vivendas de Vilariño. Por sorte, foi posible solucionar a parte máis grave do problema con certa rapidez e ao longo dos días a situación volveu á normalidade.

Tal como explica Oubiña a avaría foi o suficientemente importante como para que todos tiveramos coñecemento dela, aínda que a actuación técnica evitara un corte de auga prolongado ou que afectará a todo o noso concello. E precisamente por como se xestionou a situación – con plena colaboración entre os concellos de Cambados, Ribadumia e Meis – non ten xeito nin dereito que o alcalde diga que non tiña coñecemento da avaría”. Nós non imos entrar en debates estériles nin valorar se houbo chamadas entre concelleiros de ambos concellos, aínda que  temos moito máis que constancia de que esas chamadas se produciron, como a temos de que técnicos do Concello de Ribadumia, que non son clarividentes nin viven pegados as chaves de paso, recibiron chamadas – como corresponde – da Concelleira de Urbanismo , para atender á situación así como do seguimento que o alcalde fixo da mesma”.

No que dende Somos Ribadumia queremos afondar é na actitude de David Castro,que agora resulta que non traballa os domingos, nin tampouco os luns. Que iso eu créollo ben, pero o que non se cree ninguén é que non fale coas súas concelleiras, e que non se entera de nada do que acontece”.

   David Castro está levando demasiado lonxe a súa táctica de agachar a cabeza cada vez que xorde un problema e de non querer asumir responsabilidades. Dende Somos Ribadumia consideramos que esta actitude, que significou abrir unha discusión co goberno cambadés, está totalmente fora de lugar. “É evidente que David Castro non está cómodo co goberno do concello veciño, porque PSOE e Somos Cambados están facendo unha xestión, en concreto no relativo á loita contra os efectos da crise da covid-19, digna de recoñecemento, mentres que el non está facendo nada, pero un alcalde debe ser responsable nas súas funcións”.

Tamén temos moi claro que David Castro, nesta cuestión, pretende axudar ao seu homólogo Cambadés, José Ramón Abal, pero non nos parece aceptable deixar quedar mal ao noso concello por axudar as posicións esaxeradas concelleiro de Cambados Pode.

Lamentamos profundamente que as actitudes infantís do noso alcalde nos leven a facer o ridículo ante os medios de prensa, negando o evidente, e a alentar posicións de enfrontamento cos concellos veciños.  Pola nosa banda comunicámonos esta maña cos dous partidos que xestionan o goberno cambadéspara amosar a nosa vergoña allea e desculparnos pola situación, pero tamén para agradecerlle ao concelleiro cambadés, Samuel Lago, a súa rápida actuación, pois de non ser polo bypass que inicialmente realizaron dende Cambados, en Ribadumia teríamos quedado sen auga”.

Mala imaxe das xaulas de contedores en Barrantes.

  • As illas de contedores están mal organizadas, e mesmo en lugares que non proceden, e con acumulación de lixo.
  • Contedores de papel e vidro onde deberían estar os contedores de lixo orgánico.
  • Mala xestión da recollida, con contedores continuamente saturados.

   “O goberno de David Castro volve darnos unha lección de como coller unha boa proposta e retorcela ata convertela nunha chapuza soberana”.  Así o expón o noso voceiro Enrique Oubiña logo de constatar que meses despois de  que no transcurso dun pleno ordinario, en concreto o do 4 de marzo,  expuxera a mala organización das illas de contedores en Barrantes  e da colocación dos contedores individuais no rural, a situación non se corrixira, coa consecuencia de que a imaxe que ofrecen a maioría desas illas é pésima, e non solucionan ningún dos dous problemas que se pretendían limitar coa súa colocación: o desprazamento dos contedores co mal tempo e fea imaxe das agrupacións de contedores.

   Tal como se expresou no pleno, dende Somos Ribadumia sempre nos amosamos a favor de mitigar a mala imaxe das agrupacións de contedores nos núcleos de poboación, e tamén de buscar solucións para evitar que nos días de vento forte os contedores se desprazaran do seu lugar ou emborcaran, porque ademais dos problemas de salubridade créanse problemas de seguridade viaria. E por ese motivo estivemos a favor de que se investisen cartos na compra e instalación de illas de contedores e de amarres individuais.

  Co que non podemos estar de acordo é con que se fagan as cousas de maneira tan chapuceira como puidemos comprobar logo da colocación, non sen unha boa dose de propaganda por parte de David Castro, da primeira fornada destes elementos urbanos. Chega  con dar un paseo polo maior núcleo do Concello para comprobar o que decimos: ademais de que a construción das xaulas – de gusto estético máis que discutible –  se fixo de maneira xenérica provocando que nalgunhas non collan todos os contedores do grupo, e noutras sobre espazo, naquelas onde o espazo está limitado, no canto de deixar dentro das xaulas os contedores de RSU e de plástico, que ademais de ser os que peor imaxe ofrecen son os que teñen rodas e poden emborcar, meteron contedores de papel ou  vidro, que non quedan cubertos pola xaula, deixan unha imaxe peor que se non houbera xaulas e  dificultan a súa descarga no camión.  Por outra banda, os criterios do goberno local a hora de escoller a localización das illas de contedores resulta un tanto arbitraria e irregular,  de tal xeito que en pleno núcleo de Barrantes un grupo de dez contedores non conta máis que con amarres individuais para unha parte dos contedores, mentres que dun día para o outro nunha estrada sen apenas tránsito e nunha contorna rural apareceu unha illa protexendo a contedores de vidro e papel, algo que non ten xeito nin dereito, como tampouco o ten que non se priorizaran as zonas mais problemáticas, como grupos de contedoras en zonas de costa e con moito transito de coches e persoas.

   Pasa o mesmo cos amarres individuais colocados no rural. Somos moi conscientes de que non se pode dunha tacada económica poñer amarres en todos os contedores do concello, pero os que se poñan deben atender a criterios técnicos. Non pode ser que nun lugar con tres contedores de RSU e un de plástico se coloquen so tres amarres, pero ademais que se deixe sen amarrar o contedor do plástico, que é o máis lixeiro e o primeiro en desprazarse cando hai vento.

   Con todo, o máis lamentable, que nos deixa outra mostra da maneira de facer política de oposición á oposición de David Castro, é o feito de que case tres meses despois de pedirlle que se recolocaran os contedores nas xaulas e amarres para mellorar a imaxe e efectividade e tamén a xestión da recollida do lixo, non se fixo nada. Non so iso, senon que nin sequera se repararon algúns desperfectos ocasionados por golpes diversos, que non axudan na imaxe de sucidade que actualmente transmiten unhas instalacións que precisamente deberían transmitir todo o contrario.

Falta de reforzo na recollida do lixo

Toda a mala imaxe de sucidade que algunhas destas illas de contedores transmiten, vese reforzada polo abandono na xestión da recollida do lixo do goberno local, cuxos membros parecera que viven noutro concello”. Dende xa antes do inicio da pandemia, pero especialmente dende que esta chegou as nosas vidas, houbo certos cambios de hábitos que redundaron nun aumento do lixo xerado, ao que hai que sumar que nalgunhas zonas de Barrantes aumentou o número de vivendas habitadas. Como consecuencia disto, algúns grupos de contedores, con mais intensidade no núcleo de Barrantes, están constantemente saturados e co lixo acumulándose semana a semana por fora dos contedores, xerando mala imaxe pero tamén cheiros e outras incomodidades. É totalmente lamentable que o goberno local sabendo destas problemáticas, que se dan en puntos concretos do noso concello, non buscara fórmulas para solucionar estes problemas, ben aumentando a frecuencia de recollida, ben colocando máis contedores.

  E recordamos que temos o verán á volta  da esquina, e que se estas deficiencias non se solucionan, remataremos por ter un problema sanitario de primeira orde, que quizais ao noso goberno non lle preocupe moito, pero a Somos Ribadumia e a todas as familias que pagan os recibos de recollida de lixo de maneira puntual, si que nos preocupa, e moito. Por iso pedimos que  de xeito inmediato o goberno local actúe e solucione todos os problemas que o lixo está xerando no  noso concello.

                                            

O goberno de Ribadumia esquécese do Día do Libro.

  • Mentres a maioría dos concellos organizou actividades de todo tipo para conmemorar esta data, Ribadumia non fixo nada.

   En Ribadumia o Día do Libro deixou de ser unha data a ter en conta.  Oubiña comentaba esta mañá que “mentres a maioría de Concellos celebraba o Día do Libro, David Castro reuníase coa garda civil”.

  En Galicia temos tres datas principais de fomento da lectura, o Dia Internacional do Libro que se celebra o 23 de abril, o Día das Letras Galegas  que se celebra o 17 de maio e  o Día Internacional das Bibliotecas que se celebra o 20 de Outubro, e en xeral as diferentes administracións do estado, dende os concellos ata o goberno central realizan actos nestas datas, e en particular os concellos realizan todo tipo de actividades, xeralmente orientadas a promover os beneficios da lectura e xerar hábito lector  entre os nenos e nenas.

   E así era tamén en Ribadumia, ata que pasaron dous acontecementos. Por un lado que Somos Ribadumia saíra do goberno no 2019, que sen pretendelo supuxo un recorte importante nas accións de promoción de cultura en todos os aspectos, salvo nas verbenas e na festa do tinto. Por outra banda a chegada da pandemia deulle a escusa perfecta ao goberno de David Castro para matar culturalmente falando o Concello.

“O recorte nas partidas orzamentarias deste ano en cultura, que foi dun 80% – que se di pronto – pois practicamente so se mantiveron as axudas para os colectivos, xa se está notando”.  

    Prodúcenos unha enorme tristeza que o goberno local non tivera nin o detalle máis básico, como colgar unha publicación celebrando este día nas súas redes, e que renunciara a realizar actividades nesta data. Tristeza, pero non sorpresa, pois este goberno dende o inicio da pandemia matou toda actividade cultural, mantendo o auditorio pechado a cal e canto, ao  igual que a biblioteca, que so abreu fai unhas semanas parcialmente e gracias a presión de Somos Ribadumia e as queixas das usuarias e usuarios, e sen realizar apenas ningún tipo de actividade en prol da cultura en ningún dos seus aspectos .

  Dende Somos Ribadumia pedímoslle ao goberno local que recapacite sobre esta liña de actuación, porque un concello non pode avanzar sen cultura. E recordámoslle que o 17 de maio este ano cae en luns, e que a homenaxeada é Xela Arias, que foi unha recoñecida escritora, poeta e tradutora.